Admiterea

Regulamentul de admitere în învățămîntul liceal

I. DISPOZIȚII GENERALE

 1. Prezentul Regulament stabilește modul de organizare și desfășurare a concursului de admitere în învățămîntul liceal din Republica Moldova
 2. Ministerul Educației determină anual prin ordinul ministrului, cadrul de punere în aplicare a prevederilor prezentului Regulament, cu stabilirea terminilor de desfășurare a concursului de admitere în învățămîntul liceal, indicarea duratelor etapelor concursului: etapa de depunere a actelor pentru înscrierea la concurs, desfășurarea concursului de admitere, anunțarea rezultatelor concursului și prezentarea rapoartelor privind rezultatele admiterii în învățămîntul liceal pentru anul curent de studii.
 3. Absolvenții de gimnaziu cu vîrsta de cel mult 18 ani au dreptul la continuarea studiilor în învățămîntului liceal cu frecvență la zi.
 4. Admiterea în clasa a X-a de liceu se face fără examen, prin concurs de dosare, organizat în fiecare liceu, în baza mediei notelor din certificatul de studii gimnaziale. Admiterea la profilurile de arte și sport include și probe de aptitudini.
 5. Admiterea în clasa a X-a de liceu în instituțiile de învățămînt liceal cu frecvență redusă se face fără examen, prin concurs de dosare la care pot candida doar persoanele care au împlinit vîrsta de 19 ani și sînt angajate în cîmpul muncii.
 6. Absolvenții școlilor profesionale au dreptul să se înscrie în clasa a XII-a de licau, pe locurile vacante, în baza actelor de studii și a rezultatelor susținerii diferențelor de program conform prevederilor Planului cadru în vigoare pentru clasele X-XI.
 7. Administrațiile instituțiilor de învățămînt liceal asigură, în perioada 1-30 august, organizarea susținerii diferențelor de program pentru absolvenții instituțiilor de învățămînt profesional, candidați la înscrierea în clasa a XII-a de liceu.
 8. Admiterea la studii liceale va demara anual după 10 zile calendaristice de la finalizarea sesiunii suplimentare/repetare de absolvire a gimnaziului.
 9. Concursul de admitere la studii liceale are durata 30 de zile calendaristice de la data demarării.
 10. Concursul de specialitate în domeniul învățămîntului ale administrației publice locale de nivelul doi vor aproba anual, pînă la 25 mai, planul de înmatriculare în învățămîntul liceal și vor stabili rețeaua claselor a X-a din liceele din subordine, racordată la necesităţile educaţionale din unitatea administrativă teritorială.
 11. Organele administraţiei publice centrale, în subordinea cărora se află liceele cu statut republican, vor stabili anual, pînă la 25 mai, prin coordonare cu Ministerul Educaţiei, planul de înmatriculare în învăţămîntul liceal de profil.
 12. Învăţămîntul liceal va fi organizat în strictă conformitate cu prevederile normative în vigoare, cu cel puțin două clase a X-a de liceu şi cu numărul de elevi în clase stabilit de către Organele de specialitate în domeniul învăţămîntului ale administraţiei publice locale de nivelul doi.
 13. Absolvenţii clasei a IX-a cu diplome de gradul I, II şi III la disciplinele de profil obţinute la olimpiadele naţionale şi internaţionale, organizate și/sau recunoscute de Ministerul Educației, se înmatriculează fără concurs.
 14. Se acordă, fără concurs, 10 la sută din numărul total de locuri, la fiecare profil, prevăzute în planul de admitere în liceele de stat pentru următoarele categorii de candidaţi:
 • copiii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinților;
 • copiii proveniți din familii cu trei şi mai mulţi copii;
 • copii, părinții cărora şi-au pierdut viaţa în timpul acţiunilor militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova;
 • copii cu dizabilități fizice şi senzoriale;
 • copii proveniți din familii cu părinţi invalizi de gradele I şi II, care întrunesc cerinţele de înscriere, prevăzute în prezentul Regulament.
 1. Admiterea în liceele private se efectuează în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 II. ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

 

 1. Anual, pînă la 31 mai liceele afişează pe panoul informaţional şi pe pagina web a instituţiei, numărul de locuri propuse pentru admiterea în învăţămîntul liceal pentru anul următor de studii.
 1. Înscrierea, pentru admiterea în liceu, se face la secretariatul instituţiei de învăţămînt.

Candidaţii vor prezenta dosarul cu următoarele acte:

 • cererea de înscriere cu indicarea profilului ales;
 • certificatul de absolvire a gimnaziului, în original;
 • certificatul de naştere (copie);
 • adeverinţă medicală;
 • 4 fotografi, 3×4 cm.
 • copia diplomelor obţinute la olimpiadele raionale, naţionale, internaţionale.
 1. Concursul de admitere se face în baza notelor medii anuale (MNA) din certificatul de studii gimnaziale şi ale celor de la examenele de absolvire a gimnaziului (MNE), calculate după cum urmează:

MC=(MNA+MNE) / 2

18.1. La profilul real înmatricularea se face în ordinea descrescătoare a mediei de concurs (MC), calculată cu două zecimale, fără rotunjire, constituită din media notelor anuale la disciplinele de profil (MNA): matematică, biologie, fizică, chimie, informatică şi media notelor de la examenele de absolvire a gimnaziului (MNE).Calculul mediei de concurs se face , după cum urmează:

MC=(MNA+MNE) / 2

 18.2. La profilul umanist înmatricularea se face în ordinea descrescătoare a mediei de concurs (MC), calculată cu două zecimale, fără rotunjire, constituită din media notelor anuale la disciplinele de profil (MNA): limba de instruire, limba străină (de regulă, prima în cazul în care s-au studiat 2 limbi străine), geografia, istoria românilor şi universală şi media notelor de la examenele de absolvire a gimnaziului (MNE). Calculul mediei de concurs se face după cum urmează:

MC=(MNA+MNE) / 2

 18.3. La profilul arte înmatricularea se face în ordinea descrescătoare a mediei de concurs (MC), calculată cu două zecimale, fără rotunjire, constituită din nota de la proba de aptitudini (NPA) şi media notelor de la examenele de absolvire a gimnaziului (MNE). Calculul mediei de concurs se face după cum urmează:

MC=(MNA+MNE) / 2

 18.4.La profilul sport înmatricularea se face în baza performanţelor obţinute în domeniul sportului, în ordinea descreşterii a mediei de concurs (MC), calculată cu două zecimale, fără rotunjire, constituită din nota de la proba de aptitudini (NPA) şi media notelor de la examenele de absolvire a gimnaziului (MNE). Calculul mediei de concurs se face după cum urmează:

MC=(NPA+MNE) / 2

 Liceele cu profil de arte și sport vor elabora metodologia de desfășurare a probelor de profil, care vor include conținutul și forma probei, schema de convertire a rezultatelor în note și data desfășurării probelor de profil (în conformitate cu prevederile art.4).

19. În cazul cînd mai mulţi candidaţi au înregistrat aceleaşi medii de concurs, ei vor fi selectaţi, aplicînd următoarele criterii:

Profilul real:

 • diplomele obținute în cadrul concursurilor republicane, raionale/municipale, școlare la disciplinele matematică, biologie, fizică, chimie, informatică;
 • media notelor anuale și de examen de absolvire a studiilor gimnaziale la disciplina de profil

Profilul umanist:

 • diplomele obținute în cadrul concursurilor republicane, raionale/municipale, școlare la disciplinele limba de instruire, limba și literatura română, limba străină, istoria românilor şi universală, geografie;
 • media notelor anuale și de examen de absolvire a studiilor gimnaziale la disciplina de profil istoria românilor și universală.

Profilurile de arte şi sport:

 • nota obţinută la proba de aptitudini;
 • media notelor anuale la disciplinele de profil obținute pe parcursul studiilor gimnaziale.
 1. Organizarea și desfășurarea admiterii în învățămîntul liceal este asigurată de către Comisiile raionale/ municipale și instituționale de admitere.
 1. Pentru coordonarea la nivel raional/municipal a acţiunilor privind organizarea admiterii în învăţământul liceal de stat se constituie comisii raionale/municipale de admitere în învăţămîntul liceal.
 1. Comisia raională/municipală de admitere în învăţămîntul liceal are următoarea componenţă:
 • preşedinte: şeful sau adjunctul şefului Organului de specialitate în domeniul învăţămîntului al administraţiei publice locale de nivelul doi ;
 • secretar: specialist din cadrul Organului de specialitate în domeniul învăţămîntului al administraţiei publice locale de nivelul doi ;
 • membri: 2-3 specialişti din cadrul Organului de specialitate în domeniul învăţămîntului al administraţiei publice locale de nivelul doi.

23. Comisia raională/municipală de admitere în învăţămîntul liceal are următoarele atribuţii:

 • organizează, monitorizează şi este responsabilă de corectitudinea desfășurării procesului de admitere în instituţiile de învățămînt liceal subordonate;
 • informează instituţiile de învăţămînt de toate tipurile din raion despre conținutul actelor reglatoare cu referință la procesul de admitere, inclusiv prezentul Regulament;
 • prezintă Ministerului Educației raportul despre rezultatele admiterii în învăţământul liceal în format EXCEL şi copia scanată a raportului Organului de specialitate în domeniul învăţămîntului al administraţiei publice locale de nivelul doi privind rezultatele admiterii în instituțiile subordonate nu mai tîrziu de 5 zile de la încheierea perioadei de admitere în învăţămîntul liceal.

24. Comisia instituțională de admitere în învăţământul liceal se constituie din:

 • preşedinte: directorul sau directorul adjunct al instituţiei de învăţământ;
 • secretar: secretarul instituţiei de învăţământ;
 • membri: 3-4 cadre didactice.

Componenţa nominală a Comisiei de admitere se aprobă prin ordinul Organului de specialitate în domeniul învăţămîntului al administraţiei publice locale de nivelul doi. În liceele de subordonare republicană comisia de admitere se aprobă prin ordinul ministerului de resort. In liceele private Comisiile de admitere se aprobă de către administraţia instituţiilor respective.

25. Comisia instituţională de admitere are următoarele atribuţii:

 • organizează admiterea în unitatea de învăţământ respectivă în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;
 • primește și înregistrează cererile de înscriere la concurs şi dosarele cu actele respective;
 • verifică dosarul prezentat de către fiecare candidat;
 • calculează corect media de concurs în baza formulei de calcul a mediei de concurs indicată în art. 18 al prezentului Regulament;
 • eliberează candidatului o recipisă în care se indică actele depuse de acesta şi media de concurs;
 • afişează, în ultima zi de primire a cererilor, lista cu situaţia candidaţilor la admitere;
 • întocmeşte listele cu candidaţii în ordinea prevăzută de prezentul Regulament pe profiluri, după media de concurs;
 • elaborează procesul-verbal cu rezultatele înmatriculării elevilor în limita numărului de locuri stabilit pentru instituţia respectivă de învăţământ;
 • întocmește și afișează, după aprobarea de către Preşedintele comisiei instituționale de admitere, listele finale ale candidaţilor elevilor admiși în instituția de învăţămînt respective;
 • prezintă spre aprobare Consiliului profesoral lista finală a candidaților admiși la studii liceale;
 • întocmeşte raportul cu privire la rezultatele admiterii şi îl prezintă Organului de specialitate în domeniul învăţămîntului al administraţiei publice locale de nivelul doi, în decurs de 3 zile după încherea concursului de admitere împreună cu listele finale ale elevilor admiși și mediile de concurs ale acestora.
 1. Comunicarea rezultatelor admiterii se efectuează prin afişarea ordinului directorului liceului cu privire la înmatricularea elevilor în clasa a X-a, la care se anexează listele finale cu elevii admişi şi mediile de concurs ale acestora, în ordinea descrescătoare.

 III. DISPOZIŢII FINALE

 1. Candidaţii declaraţi admişi se înscriu în clasa a X-a numai la liceul şi la profilul la care au susţinut concursul. Nu se admit redistribuiri de candidați între unitățile de învățămînt.
 2. Candidaţii admişi, care nu se prezintă la liceu în cel mult 15 zile de la începerea anului şcolar şi nu aduc acte care să justifice absenţa, se consideră retraşi. Locurile vacante se completează cu următorii candidaţi din lista de aşteptare descrescătoare a mediilor de concurs.
 3. Locurile disponibile în clasele XI-XII de liceu se completează în perioada de concurs în baza situaţiei şcolare încheiate şi a susţinerii diferențelor de program, în caz de necesitate, conform punctului 8 al prezentului Regulament.

s-right-dual-full-expand

Ordin 799 (3.5 MB)