Activitatea catedrei

Obiectivele educaționale ale catedrei „Științe socio-umane”

  • Realizarea obiectivelor curriculare și a programelor de studii;
  • Îmbunătățirea calității lecțiilor din punct de vedere metodico-științific;
  • Instruirea elevilor la nivelul exigenților naționale și europene;
  • Antrenarea elevilor la concursurile școlare și extrașcolare;
  • Promovarea valorilor naționale și general-umane în cadrul procesului instructiv-educativ;
  • Ridicarea calificării profesorilor prin perfecționarea continuă, confirmarea și susținerea gradelor didactice, schimb de experiență, organizarea seminarilor în cadrul catedrei.

Problema asupra căreia lucrează corpul didactic al LT „Mihai Viteazul”

„Instituția modernă și pedagogul: potențial, tehnologii, parteneriat cu alți factori sociali”

Problema aupra căreia lucrează comisia metodică discipline socio-umane

Istoria românilor și universală:

Modalități de formare și evaluare a competențelor specifice: Determinarea relațiilor de cauzalitate și schimbare în istorie

Geografia:

Utilizarea manualului școlar în formarea competențelor speciale la geografie

Temele de cercetare a membrilor comisiei discipline socio-umane

Nr.d/o Numele, prenumele profesorului Tema de cercetare
1 Bucătaru Vera Formarea competenței: aprecierea critică și obiectivă a situațiilor, faptelor și proceselor istorice prin intermediul mijloacelor didactice alternative în cadrul lecțiilor de istorie
2 Drența Epistemia Inderdisciplinaritatea în predarea istoriei
3 Gaibu Lucia Folosirea metodei demonstrației la lecția de istorie cu ajutorul reprezentărilor grafice (tabele, scheme, hărți, imagini, tablouri)
4 Dogotaru Octavian Modalități de formare și evaluare a competențelor aplicate la istorie: lucrul cu sursa istorică metodologia analitico-deductivă
5 Leliuh Maria Utilizarea metodelor de instruire interactivă la lecțiile de geografie
6 Baleca Tatiana Utilizarea termenilor specifici în prezentarea și explicarea informației la geografie

Plan De Activitate Pentru Anul De Studii 2014-2015 (342.4 KB)

Raport De Activi Discipline Socio-umane (278.4 KB)

Raport De Autoevaluare 2013-2014 (265.8 KB)